R科研作图学习小组

http://group.keyangou.com/RGraph
组长: 管理员:
 • 访问次数:33161
 • 小组等级:9
 • 话题:593
 • 回答:39
 • 签到:448
 • 小组排名:
 • 资料集:question_default

  上传资料
  资料名 大小 下载次数 所需金币 贡献值 上传时间 操作
  Rplot.jpg 38.6 KB 14 0 ≥0 2017-06-19
  第一期任务作业_R.docx 82.6 KB 9 0 ≥0 2017-06-21
  第一期任务作业_R.docx 82.6 KB 30 0 ≥0 2017-06-21
  作业1-散点图.jpg 28.2 KB 4 0 ≥0 2017-06-22
  1.png 18.8 KB 0 0 ≥0 2017-06-23
  2.png 7.9 KB 0 0 ≥0 2017-06-23
  6.png 16.6 KB 0 0 ≥0 2017-06-23
  R语言第一期作业-018-散点图.docx 168.7 KB 2 0 ≥0 2017-06-25
  77f78848ae5dd4.jpg 83.1 KB 0 0 ≥0 2017-06-25
  19fb4fdf30f977d8.png 3.4 KB 0 0 ≥0 2017-06-25
  77f78848ae5dd4.jpg 83.1 KB 11 0 ≥0 2017-06-25
  19fb4fdf30f977d8.png 3.4 KB 5 0 ≥0 2017-06-25
  作业1散点图.png 157.3 KB 2 0 ≥0 2017-06-26
  1plot.png 4.4 KB 4 0 ≥0 2017-06-26
  R-013_数据导入及散点图201706.docx 32.6 KB 10 0 ≥0 2017-06-26
  第一期任务的作业-数据录入及散点图绘制.docx 100.8 KB 8 0 ≥0 2017-06-26
  Screen_Shot_2017-06-26_at_20_07_27.png 31.8 KB 7 0 ≥0 2017-06-27
  Screen_Shot_2017-06-26_at_20_07_48.png 54.3 KB 3 0 ≥0 2017-06-27
  WX20170627-161346.png 82.9 KB 5 0 ≥0 2017-06-27
  WX20170627-161430.png 47.7 KB 0 0 ≥0 2017-06-27
  作业.png 45.5 KB 0 0 ≥0 2017-06-28
  plot.png 3.5 KB 0 0 ≥0 2017-06-28
  R-006-R第一期任务作业.docx 37.0 KB 4 0 ≥0 2017-06-28
  R语言第二期任务.docx 296.7 KB 13 0 ≥0 2017-06-28
  第一期任务的作业R-021数据录入及散点图绘制.docx 100.8 KB 13 0 ≥0 2017-06-28
  R语言第二期任务.docx 67.0 KB 39 0 ≥0 2017-06-28
  R-04and_025_数据导入及散点图201706.docx 19.6 KB 5 0 ≥0 2017-06-28
  第一期任务的作业R-021数据录入及散点图绘制.docx 100.8 KB 4 0 ≥0 2017-06-29
  R语言第二期任务:折线图与直方图_(r04_and025).docx 57.8 KB 3 0 ≥0 2017-06-29
  mission2-1.png 5.6 KB 3 0 ≥0 2017-07-06
  mission2-2.png 4.2 KB 0 0 ≥0 2017-07-06
  mission2-3.png 4.5 KB 0 0 ≥0 2017-07-06
  R2.xlsx 10.5 KB 12 0 ≥0 2017-07-09
  R语言第二期任务:折线图与直方图_(R025).docx 57.8 KB 13 0 ≥0 2017-07-10
  R2-2.png 4.9 KB 0 0 ≥0 2017-07-10
  R2-7.png 4.5 KB 0 0 ≥0 2017-07-10
  第二期1.jpeg 20.9 KB 0 0 ≥0 2017-07-11
  第二期2.jpeg 19.9 KB 0 0 ≥0 2017-07-11
  第二期3.jpeg 19.2 KB 0 0 ≥0 2017-07-11
  第二期1.jpeg 20.9 KB 0 0 ≥0 2017-07-11
  第二期2.jpeg 19.9 KB 0 0 ≥0 2017-07-11
  第二期作业R-021折线图和直方图.docx 122.1 KB 8 0 ≥0 2017-07-11
  -252e51974161fb12.png 4.1 KB 0 0 ≥0 2017-07-11
  -7a485ac559020147.png 4.3 KB 0 0 ≥0 2017-07-11
  -699d0130719b97d6.png 4.0 KB 0 0 ≥0 2017-07-11
  -43b1f97cd1f73761.png 4.2 KB 0 0 ≥0 2017-07-11
  折线与直方图.doc 38.5 KB 3 0 ≥0 2017-07-11
  R作图任务-柱形图.docx 25.0 KB 26 0 ≥0 2017-07-12
  第二期作业.doc 59.0 KB 1 0 ≥0 2017-07-12
  R语言第二期作业.docx 35.8 KB 1 0 ≥0 2017-07-12
  A2-1.png 39.8 KB 0 0 ≥0 2017-07-12
  A2-1.pdf 106.3 KB 0 0 ≥0 2017-07-12
  A2-2.pdf 92.8 KB 0 0 ≥0 2017-07-12
  Screen_Shot_2017-07-12_at_20_56_25.png 70.6 KB 1 0 ≥0 2017-07-12
  A2-3.pdf 104.4 KB 0 0 ≥0 2017-07-12
  R语言第二期任务.docx 296.7 KB 0 0 ≥0 2017-07-12
  R-03-01.png 14.8 KB 0 0 ≥0 2017-07-13
  R-03-02.png 17.2 KB 0 0 ≥0 2017-07-13
  A3-2.pdf 81.4 KB 10 0 ≥0 2017-07-13
  A3-1.pdf 86.9 KB 2 0 ≥0 2017-07-13
  1.jpeg 17.3 KB 0 0 ≥0 2017-07-14
  2.jpeg 20.2 KB 0 0 ≥0 2017-07-14
  2017级科研狗R作图初级班学习计划公告.docx 18.3 KB 139 0 ≥0 2017-07-17
  柱形图.doc 23.5 KB 2 0 ≥0 2017-07-25
  第三期任务图.docx 43.5 KB 8 0 ≥0 2017-07-25
  R语言第四期任务.docx 239.5 KB 56 0 ≥0 2017-07-26
  data.zip 3.9 KB 34 0 ≥0 2017-07-26
  R语言作图第三期作业.docx 17.5 KB 1 0 ≥0 2017-07-28
  第三次作业R025.docx 40.2 KB 1 0 ≥0 2017-07-28
  第三次作业R025.docx 40.2 KB 1 0 ≥0 2017-07-28
  R4-2.pdf 4.4 KB 1 0 ≥0 2017-08-09
  R语言第五期任务.docx 195.8 KB 31 0 ≥0 2017-08-09
  boxplot-1.pdf 4.4 KB 2 0 ≥0 2017-08-09
  boxplot-2.pdf 4.5 KB 1 0 ≥0 2017-08-09
  boxplot-3.pdf 5.1 KB 1 0 ≥0 2017-08-09
  R语言第四期任务R025.docx 65.3 KB 5 0 ≥0 2017-08-09
  第四期作业.docx 93.4 KB 6 0 ≥0 2017-08-12
  pie1.pdf 6.2 KB 1 0 ≥0 2017-08-17
  pie2.pdf 5.2 KB 0 0 ≥0 2017-08-17
  pie3.pdf 5.2 KB 0 0 ≥0 2017-08-17
  pie4.pdf 5.3 KB 0 0 ≥0 2017-08-17
  pie5.pdf 5.3 KB 0 0 ≥0 2017-08-17
  pie6.pdf 5.3 KB 0 0 ≥0 2017-08-17
  pie7.pdf 11.6 KB 0 0 ≥0 2017-08-17
  pie8.pdf 5.5 KB 0 0 ≥0 2017-08-17
  pie9.pdf 6.3 KB 0 0 ≥0 2017-08-17
  pie3D-1.pdf 5.8 KB 0 0 ≥0 2017-08-17
  pie3D-2.pdf 6.7 KB 0 0 ≥0 2017-08-17
  R语言第五期作业R025.docx 134.4 KB 5 0 ≥0 2017-08-22
  R语言第六期任务-关键制图参数.docx 37.6 KB 33 0 ≥0 2017-08-22
  data1.xlsx 9.7 KB 36 0 ≥0 2017-08-22
  颜色.pdf 243.9 KB 5 0 ≥0 2017-09-01
  调色板.jpg 33.7 KB 5 0 ≥0 2017-09-01
  6-2.pdf 5.8 KB 9 0 ≥0 2017-09-01
  A7.zip 117.6 KB 20 0 ≥0 2017-09-08
  Rplot.jpeg 31.7 KB 0 0 ≥0 2017-09-12
  Rplot01.jpeg 55.3 KB 0 0 ≥0 2017-09-12
  Screen_Shot_2017-09-08_at_00_04_44.png 31.7 KB 0 0 ≥0 2017-09-12
  Rplot.jpeg 31.7 KB 0 0 ≥0 2017-09-12
  Rplot01.jpeg 55.3 KB 2 0 ≥0 2017-09-12
  Rplot00.pdf 5.0 KB 3 0 ≥0 2017-09-19
  Rplot.pdf 4.7 KB 2 0 ≥0 2017-09-19
  第8期任务.zip 17.6 KB 22 0 ≥0 2017-09-20
  data.rar 3.3 KB 5 0 ≥0 2017-09-23
  Rplot01.rar 7.5 KB 10 0 ≥0 2017-09-26
  第八期-R001-聚类分析.docx 37.8 KB 19 0 ≥0 2017-10-11
  Rplot.pdf 8.9 KB 7 0 ≥0 2017-10-11
  第二期R50-德先森.doc 76.5 KB 11 0 ≥0 2017-10-17
  第二期R45-JY.docx 415.9 KB 4 0 ≥0 2017-10-18
  MSA(多系统萎缩)患者病程和UPDRS评分的关系图.png 3.4 KB 2 0 ≥0 2017-10-18
  第二期R51-范志敏.png 4.5 KB 2 0 ≥0 2017-10-18
  不同亮氨酸浓度处理与细胞增殖数目的情况.png 4.3 KB 1 0 ≥0 2017-10-19
  Expense.png 4.1 KB 0 0 ≥0 2017-10-19
  Histogram_of_W.png 4.7 KB 0 0 ≥0 2017-10-19
  Revenue_Chart.png 3.9 KB 0 0 ≥0 2017-10-19
  Revenue_Chart-2.png 4.2 KB 0 0 ≥0 2017-10-19
  数据录入.png 20.4 KB 0 0 ≥0 2017-10-19
  散点图.png 19.4 KB 0 0 ≥0 2017-10-19
  数据录入2.png 22.3 KB 0 0 ≥0 2017-10-20
  数据录入1.png 22.3 KB 0 0 ≥0 2017-10-20
  散点图.png 20.6 KB 0 0 ≥0 2017-10-20
  散点图.png 20.6 KB 0 0 ≥0 2017-10-20
  数据录入.png 20.4 KB 0 0 ≥0 2017-10-20
  散点图.png 20.6 KB 0 0 ≥0 2017-10-20
  adults_body_index.jpeg 38.8 KB 1 0 ≥0 2017-10-20
  adults_body_index.pdf 2.0 KB 1 0 ≥0 2017-10-20
  adults_body_index.png 3.7 KB 1 0 ≥0 2017-10-20
  pressure.png 3.3 KB 0 0 ≥0 2017-10-20
  RAS_expression.pdf 3.4 KB 0 0 ≥0 2017-10-20
  第二期R51范志敏.png 9.6 KB 0 0 ≥0 2017-10-20
  第二期R-51范志敏.docx 12.4 KB 8 0 ≥0 2017-10-20
  第二期R51-范志敏.png 5.5 KB 1 0 ≥0 2017-10-20
  pie-4.png 4.0 KB 0 0 ≥0 2017-10-22
  pie-2.png 3.3 KB 0 0 ≥0 2017-10-22
  pie-3.png 5.4 KB 0 0 ≥0 2017-10-22
  pie-1.png 4.3 KB 0 0 ≥0 2017-10-22
  fjh第一次作业.doc 26.5 KB 3 0 ≥0 2017-10-22
  数据录入.png 20.4 KB 0 0 ≥0 2017-10-22
  散点图.png 20.6 KB 0 0 ≥0 2017-10-22
  Snip20171022_3.png 15.9 KB 0 0 ≥0 2017-10-23
  Snip20171022_2.png 20.8 KB 0 0 ≥0 2017-10-23
  Rplot01.jpeg 19.5 KB 0 0 ≥0 2017-10-23
  第二期R52-锦卉1.png 49.0 KB 0 0 ≥0 2017-10-23
  第二期R52-锦卉.png 5.9 KB 0 0 ≥0 2017-10-23
  R-013.jpg 20.6 KB 0 0 ≥0 2017-10-23
  No_6_task.png 5.6 KB 0 0 ≥0 2017-10-27
  Rplot.png 5.8 KB 0 0 ≥0 2017-10-27
  Rplot01.png 7.5 KB 0 0 ≥0 2017-10-27
  Rplot02.png 8.7 KB 1 0 ≥0 2017-10-27
  图片.png 112.3 KB 0 0 ≥0 2017-10-29
  data.zip 840 Bytes 62 0 ≥0 2017-10-31
  R2-1-2.pdf 5.3 KB 0 0 ≥0 2017-10-31
  R2-1-1.pdf 6.6 KB 0 0 ≥0 2017-10-31
  R2-01(R05).zip 1.1 MB 3 0 ≥0 2017-11-01
  R2-15.docx 167.6 KB 0 0 ≥0 2017-11-01
  R2-15.docx 167.6 KB 12 0 ≥0 2017-11-01
  Rplot1.png 6.1 KB 0 0 ≥0 2017-11-01
  Rplot2.png 6.9 KB 0 0 ≥0 2017-11-01
  R2-26-Leo-2.png 33.8 KB 0 0 ≥0 2017-11-02
  Rplot_3.jpeg 34.6 KB 0 0 ≥0 2017-11-05
  Rplot_2.jpeg 33.4 KB 0 0 ≥0 2017-11-05
  Rplot_3.jpeg 34.6 KB 0 0 ≥0 2017-11-05
  R2-25-2.png 6.7 KB 0 0 ≥0 2017-11-05
  R2-25-1.png 5.7 KB 0 0 ≥0 2017-11-05
  R2-25-1.png 5.7 KB 0 0 ≥0 2017-11-05
  R2-25-2.png 6.7 KB 0 0 ≥0 2017-11-05
  第一期作业.jpg 38.8 KB 0 0 ≥0 2017-11-05
  第一期作业.jpg 38.8 KB 0 0 ≥0 2017-11-05
  第一期作业2.jpg 44.3 KB 0 0 ≥0 2017-11-05
  第一期作业1.jpg 38.7 KB 0 0 ≥0 2017-11-05
  第一期作业2.jpg 44.3 KB 0 0 ≥0 2017-11-05
  R2-17-1105.jpeg 78.3 KB 0 0 ≥0 2017-11-05
  R2-17-1105-2.jpeg 75.7 KB 0 0 ≥0 2017-11-05
  任务一散点图.png 9.7 KB 0 0 ≥0 2017-11-06
  Rplot01.png 5.8 KB 0 0 ≥0 2017-11-06
  任务二折线图.png 9.3 KB 0 0 ≥0 2017-11-06
  Rplot02.png 5.8 KB 0 0 ≥0 2017-11-06
  R2-2_1.zip 1.1 KB 1 0 ≥0 2017-11-06
  R2-2_1.zip 1.1 KB 63 0 ≥0 2017-11-08
  Rplot02.jpeg 29.1 KB 0 0 ≥0 2017-11-08
  R2-2-1plot.jpeg 40.3 KB 0 0 ≥0 2017-11-08
  R2-2-1plot.jpeg 40.3 KB 0 0 ≥0 2017-11-08
  第二期作业1.jpg 47.0 KB 0 0 ≥0 2017-11-10
  第二期作业2.jpg 47.3 KB 0 0 ≥0 2017-11-10
  R2_2_1.png 4.4 KB 0 0 ≥0 2017-11-12
  R2_2_2.png 6.3 KB 0 0 ≥0 2017-11-12
  Rplot-2.jpeg 76.9 KB 0 0 ≥0 2017-11-12
  Rplot-1.jpeg 64.9 KB 0 0 ≥0 2017-11-12
  R2-39-1.jpeg 29.0 KB 0 0 ≥0 2017-11-13
  R2-39-2.jpeg 31.5 KB 0 0 ≥0 2017-11-13
  histogram.png 13.0 KB 0 0 ≥0 2017-11-14
  histogram.png 13.0 KB 0 0 ≥0 2017-11-14
  histogram-p.png 5.5 KB 0 0 ≥0 2017-11-14
  密度图.png 6.7 KB 0 0 ≥0 2017-11-14
  Rplot02.png 8.3 KB 0 0 ≥0 2017-11-14
  R2-17-2-1.jpeg 71.3 KB 0 0 ≥0 2017-11-14
  R2-17-2-2.jpeg 79.6 KB 0 0 ≥0 2017-11-14
  Rplot2-1.png 4.1 KB 0 0 ≥0 2017-11-14
  Rplot2-2.png 6.9 KB 0 0 ≥0 2017-11-14
  直方图.jpeg 52.4 KB 1 0 ≥0 2017-11-14
  密度图.jpeg 166.4 KB 1 0 ≥0 2017-11-14
  R2-2-1.jpeg 80.8 KB 0 0 ≥0 2017-11-14
  R2-2-2.jpeg 95.0 KB 0 0 ≥0 2017-11-14
  3.rar 604 Bytes 51 0 ≥0 2017-11-15
  第三期作业1.jpg 38.6 KB 0 0 ≥0 2017-11-16
  第三期作业1.jpg 38.6 KB 0 0 ≥0 2017-11-16
  第三期作业2.jpg 28.4 KB 0 0 ≥0 2017-11-16
  R2-17-3-1.jpeg 88.6 KB 0 0 ≥0 2017-11-20
  R2-17-3-2.jpeg 42.6 KB 0 0 ≥0 2017-11-20
  R2-17-3-1.jpeg 139.5 KB 0 0 ≥0 2017-11-20
  3_1.png 4.2 KB 0 0 ≥0 2017-11-21
  3_2.png 3.8 KB 0 0 ≥0 2017-11-21
  R2-3-1.jpeg 74.7 KB 0 0 ≥0 2017-11-21
  R2-3-2.jpeg 51.4 KB 0 0 ≥0 2017-11-21
  R2-3-1.jpeg 31.4 KB 0 0 ≥0 2017-11-21
  R2-3-2.jpeg 23.7 KB 0 0 ≥0 2017-11-21
  1.jpeg 33.0 KB 0 0 ≥0 2017-11-21
  2.jpeg 15.5 KB 0 0 ≥0 2017-11-21
  Rplot_1.jpeg 28.0 KB 0 0 ≥0 2017-11-22
  Rplot_2.jpeg 22.2 KB 0 0 ≥0 2017-11-22
  Rplot_2.jpeg 22.2 KB 0 0 ≥0 2017-11-22
  R2-3_1.png 5.0 KB 0 0 ≥0 2017-11-22
  R2-3_2.png 2.0 KB 0 0 ≥0 2017-11-22
  R2-3_1.png 5.0 KB 0 0 ≥0 2017-11-22
  R2-3_2.png 2.0 KB 0 0 ≥0 2017-11-22
  Rplot_1.jpeg 28.0 KB 0 0 ≥0 2017-11-22
  Rplot_2.jpeg 22.2 KB 0 0 ≥0 2017-11-22
  R_4-1.rar 133 Bytes 50 0 ≥0 2017-11-23
  R4-1-2.jpeg 17.2 KB 0 0 ≥0 2017-11-24
  R4-1-1.jpeg 21.0 KB 0 0 ≥0 2017-11-24
  R4-2.jpeg 39.2 KB 0 0 ≥0 2017-11-24
  4_1.png 4.6 KB 0 0 ≥0 2017-11-27
  4_2.png 5.2 KB 0 0 ≥0 2017-11-27
  第四次作业1.jpeg 49.6 KB 1 0 ≥0 2017-11-27
  第四期作业2.jpeg 73.2 KB 0 0 ≥0 2017-11-27
  R2_5_data.rar 317 Bytes 38 0 ≥0 2017-11-28
  1.jpeg 12.2 KB 0 0 ≥0 2017-11-28
  2.jpeg 22.0 KB 0 0 ≥0 2017-11-28
  R2-4-1.jpeg 68.5 KB 0 0 ≥0 2017-11-28
  R2-4-2.jpeg 92.9 KB 0 0 ≥0 2017-11-28
  Rplot1.jpeg 18.8 KB 0 0 ≥0 2017-11-28
  Rplot2.jpeg 35.0 KB 0 0 ≥0 2017-11-28
  R2-25_4_1.png 5.3 KB 0 0 ≥0 2017-11-29
  R2-25_4_2.png 5.2 KB 0 0 ≥0 2017-11-29
  5_1.png 6.3 KB 0 0 ≥0 2017-12-02
  5_2.png 7.4 KB 0 0 ≥0 2017-12-02
  第五次作业1.jpeg 100.8 KB 0 0 ≥0 2017-12-03
  第五次作业2.jpeg 88.8 KB 1 0 ≥0 2017-12-03
  Rplot.jpeg 24.5 KB 0 0 ≥0 2017-12-05
  Rplot2.jpeg 20.1 KB 0 0 ≥0 2017-12-05
  R2_5_1.png 10.1 KB 0 0 ≥0 2017-12-05
  R2_5_2.png 10.1 KB 0 0 ≥0 2017-12-05
  R2-17-1.jpeg 132.7 KB 0 0 ≥0 2017-12-05
  R2-17-2.jpeg 122.2 KB 0 0 ≥0 2017-12-05
  R1.pdf 6.5 KB 0 0 ≥0 2017-12-06
  r2.jpeg 29.8 KB 0 0 ≥0 2017-12-06
  屏幕快照_2017-12-08_19_46_42.png 94.3 KB 0 0 ≥0 2017-12-08
  R6.png 17.5 KB 0 0 ≥0 2017-12-09
  R2-17第六次.jpeg 216.6 KB 0 0 ≥0 2017-12-11
  1.jpeg 28.9 KB 0 0 ≥0 2017-12-11
  第六次作业_(2).jpeg 115.9 KB 0 0 ≥0 2017-12-12
  Rplot05.jpeg 94.1 KB 0 0 ≥0 2017-12-12
  R2-38.png 68.8 KB 0 0 ≥0 2017-12-12
  R2-第七期作业-火山图.zip 1.0 MB 60 0 ≥0 2017-12-13
  火山图_作业_参考代码.zip 2.7 KB 22 0 ≥0 2017-12-17
  Rplot.jpeg 70.4 KB 0 0 ≥0 2017-12-18
  第七期作业1.jpeg 38.0 KB 0 0 ≥0 2017-12-19
  第七期作业2.jpeg 88.5 KB 0 0 ≥0 2017-12-19
  7_1.png 4.3 KB 0 0 ≥0 2017-12-19
  7_2.png 8.2 KB 0 0 ≥0 2017-12-19
  Rplot2.jpeg 34.5 KB 0 0 ≥0 2017-12-19
  Rplot1.jpeg 17.7 KB 0 0 ≥0 2017-12-19
  2.zip 543 Bytes 39 0 ≥0 2017-12-20
  第七次作业1.jpeg 33.2 KB 1 0 ≥0 2017-12-20
  第七期作业2.jpeg 88.5 KB 2 0 ≥0 2017-12-20
  1.jpeg 32.4 KB 1 0 ≥0 2017-12-20
  第八次作业.jpeg 143.7 KB 0 0 ≥0 2017-12-22
  R8.png 5.5 KB 0 0 ≥0 2017-12-25
  2.zip 543 Bytes 8 0 ≥0 2017-12-25
  Rplot02.jpeg 104.2 KB 0 0 ≥0 2017-12-26
  Rplot.png 33.6 KB 0 0 ≥0 2017-12-26
  R2-9-地图绘图-1.zip 1.1 MB 0 0 ≥0 2017-12-27
  R2-9-1地图绘图.zip 558.9 KB 44 0 ≥0 2017-12-30
  第九次作业1.jpeg 79.7 KB 0 0 ≥0 2017-12-30
  第九次作业2.jpeg 83.2 KB 0 0 ≥0 2017-12-30
  9_1.png 5.7 KB 0 0 ≥0 2018-01-01
  9_3.png 6.8 KB 0 0 ≥0 2018-01-01
  1.jpeg 17.8 KB 0 0 ≥0 2018-01-02
  Rplot.jpeg 34.7 KB 0 0 ≥0 2018-01-02
  10.zip 192.7 KB 62 0 ≥0 2018-01-03
  1.jpeg 23.6 KB 0 0 ≥0 2018-01-03
  1.jpeg 29.9 KB 0 0 ≥0 2018-01-03
  1.jpeg 47.1 KB 0 0 ≥0 2018-01-03
  第十次作业1.jpeg 56.9 KB 0 0 ≥0 2018-01-04
  第十次作业2.jpeg 110.4 KB 0 0 ≥0 2018-01-04
  第十次作业3.jpeg 226.2 KB 0 0 ≥0 2018-01-04
  10-3.png 39.0 KB 0 0 ≥0 2018-01-08
  10-2.png 11.1 KB 0 0 ≥0 2018-01-08
  10-1.png 6.9 KB 0 0 ≥0 2018-01-08
  10_1.png 5.5 KB 0 0 ≥0 2018-01-08
  10_2.png 6.6 KB 0 0 ≥0 2018-01-08
  10_3.png 22.0 KB 0 0 ≥0 2018-01-08
  R1.jpeg 15.5 KB 0 0 ≥0 2018-01-09
  R2.jpeg 43.2 KB 0 0 ≥0 2018-01-09
  Rplot3.jpeg 114.4 KB 3 0 ≥0 2018-01-09
  rdb.zip 1.6 KB 29 0 ≥0 2018-01-24
  Mac_下_MySQL使用.ppt 3.3 MB 0 0 ≥0 2018-01-26
  Mac_下_MySQL使用.ppt 3.3 MB 11 0 ≥0 2018-01-26
  121.png 39.5 KB 0 0 ≥0 2018-02-07
  二_1.png 12.2 KB 0 0 ≥0 2018-02-10
  二_2.png 22.7 KB 0 0 ≥0 2018-02-10
  Snip20180213_1.png 29.7 KB 0 0 ≥0 2018-02-14
  Snip20180213_2.png 66.9 KB 0 0 ≥0 2018-02-14
  Snip20180213_3.png 93.6 KB 0 0 ≥0 2018-02-14
  微信截图_20180320164109.jpg 5.3 KB 2 0 ≥0 2018-03-20
  canvas-定冠词.png 64.1 KB 0 0 ≥0 2018-03-20
  canvas.png 570.4 KB 0 0 ≥0 2018-03-20
  111.png 4.2 KB 0 0 ≥0 2018-03-30
  index1_html.png 84.6 KB 0 0 ≥0 2018-03-30
  index_html.png 683.4 KB 1 0 ≥0 2018-03-30
  2-3.png 2.4 KB 1 0 ≥0 2018-04-01
  Rplot01.jpeg 82.1 KB 1 0 ≥0 2018-04-18
  科研狗 2012-2016 京ICP备16006621 科研好助手,专业的科研社交共享平台